Khai Kinh Vu Lan và Cầu Siêu

Khai Kinh Vu Lan và Cầu Siêu
– Khai kinh Vu Lan và Siêu Độ Hương Linh trong mùa Vu Lan Báo Hiếu lúc 6 giờ tối. Vì Covid-19, tránh sự lây lan cộng đồng, chỉ chư Tăng Ni ở tại Chùa tụng kinh. Quý Phật tử gửi danh sách Cầu Siêu càng sớm càng tốt để chư Tăng tổng hợp và bạch lễ. Quý vị có thể gửi lại Chùa qua tin nhắn 0411 752 947 hoặc email admin@hoanghiem.org.au. hoặc vào đường link hoanghiem.tv/causieu
Mọi cúng dường tùy hỷ.

Bank: CBA Name: Hoa Nghiem Buddhist Temple
BSB: 06 3171 Account No: 1111 3521

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *