Trường Việt Ngữ


Education logo

Trường VIệt Ngữ Hoa Nghiêm nhận ghi danh cho năm học 2016.

Học phí $160/năm bao gồm sách, tập, sổ liên lạc và những dụng cụ học tập tại lớp.

Mọi chi tiết xin liên lạc 9017 2771 hoặc 0413 856 327 hoặc email admin@hoanghiem.org.au

Xin Lưu Ý:

Khi các em vắng mặt hoặc đến trễ, xin phụ huynh vui lòng gọi số 03 9017 2771 hoặc 9017 2772 để Văn Phòng được rõ

Trang web: www.vls.hoanghiem.org.au