Ban Tuyên Úy – Chaplainey Servies

Chùa Hoa Nghiêm thành lập Ban Tuyên Úy gồm Thăm Viếng, Hộ Niệm và Trợ Niệm có thể giúp đở người thân trong gia đình có người già,  bệnh hay sắp lâm chung cùng cầu nguyện và thực hành những thể thức của Phật Giáo tại tư gia, nhà thương, trung tâm phục hồi, viện dưỡng lão và nhà mai táng ở khu vực Đông Nam Melbourne.

Temple Chaplains are available to privately discuss numerous relationship and belief issues. Chaplains are able to provide a visitation service to patients in hospital and nursing homes, offer prayers and guidance to sick and dying people.

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tuyên Úy. Bookmark the permalink.