Category Archives: Phật Học

Cảm Niệm Vu Lan

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ngưỡng bạch trên chư tôn Hòa Thượng chứng minh Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa, Chư Đại Đức … Continue reading

Posted in Phật Học | Comments Off on Cảm Niệm Vu Lan