Category Archives: Phim Ảnh

Hình Ảnh Đêm Trung Thu Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 30/9/2023

click on the image to view the full-size photo

Posted in Lịch Sinh Hoạt, Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Đêm Trung Thu Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 30/9/2023

Hình Ảnh Video Thuyết Pháp Tại Chùa Hoa Nghiêm 16/9/2023

Hình ảnh Video Thầy Thích Minh Thành tới Thuyết Pháp tại Chùa Hoa Nghiêm ngày thứ Bảy 16/9/2023 do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại Please click on the image to view the full-size

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Video Thuyết Pháp Tại Chùa Hoa Nghiêm 16/9/2023

Video ̣Chùa Hoa Nghiêm Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ 2023

̣Chùa Hoa Nghiêm Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ 2023 

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Video ̣Chùa Hoa Nghiêm Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ 2023

Hình Ảnh Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 3/9/2023

click on the image to view the full-size photo

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 3/9/2023

Video Khóa Tu Tự Tứ Và Cúng Dưởng Trai Tăng Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày Thứ Bảy 2/9/2023

Chùa Hoa Nghiêm Khóa Tu Tự Tứ 2023

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Video Khóa Tu Tự Tứ Và Cúng Dưởng Trai Tăng Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày Thứ Bảy 2/9/2023

Hình Ảnh Khóa Tu Tự Tứ Và Cúng Dưởng Trai Tăng Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày Thứ Bảy 2/9/2023

click on the image to view the full-size photo

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Khóa Tu Tự Tứ Và Cúng Dưởng Trai Tăng Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày Thứ Bảy 2/9/2023

Video Lễ Vu Lan Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 27/8/2023

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -1

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Video Lễ Vu Lan Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 27/8/2023

Hình Ảnh Lễ Vu Lan Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 27/8/2023

click on the image to view the full-size photo

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Lễ Vu Lan Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 27/8/2023

Photo Hình Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – Ngày Thứ Bảy 5/8/2023

lick on the image to view the full-size photo

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Photo Hình Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – Ngày Thứ Bảy 5/8/2023

Ảnh Video Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – Ngày Thứ Bảy 5/8/2023

Click on the image to view the full-size

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Ảnh Video Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – Ngày Thứ Bảy 5/8/2023