Category Archives: Trường Việt Ngữ

Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm

Hoa Nghiem Vietnamese Language School Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm (W) www.vls.hoanghiem.org.au Giới Thiệu Principal’s Message Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm là một tổ chức bất vụ lợi (non-profit organisation). Mục đích chính của trường là giảng dạy ngôn ngữ … Continue reading

Posted in Giáo Dục, Trường Việt Ngữ | Comments Off on Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm