Category Archives: Tuyên Úy

Ban Tuyên Úy – Chaplainey Servies

Chùa Hoa Nghiêm thành lập Ban Tuyên Úy gồm Thăm Viếng, Hộ Niệm và Trợ Niệm có thể giúp đở người thân trong gia đình có người già,  bệnh hay sắp lâm chung cùng cầu nguyện và thực hành những … Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Tuyên Úy | Comments Off on Ban Tuyên Úy – Chaplainey Servies