Hình Ảnh Bảo Tháp Hoa Nghiêm Đang Xây Cất Ngày 04-3-2015


Xin cảm ta quý Phật tử đã phát tâm Bồ Đề cúng dường từng viên gạch, tấm ngói góp phần tạo dựng Bảo Tháp Hoa Nghiêm để phục vụ việc phát triển Phật Pháp tại Úc Châu.

Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.