Hình Ảnh Lễ Tự Tứ Tại Chùa Hoa Nghiêm Vào Thứ Hai 27-8-2018

Dưới đây là một số hình ảnh do Cô Huệ Hiếu ghi lại vào buổi Lễ Tự Tứ tại Chùa Hoa Nghiêm được tổ chức vào trưa Thứ Hai 27 tháng 8, 2018 với sự hiện diện của 70 Tăng Ni trong Giáo Hội và hằng trăm Phật tử quanh vùng Melbourne – Xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn (click on the image to view the full-size).


Lễ cung thỉnh Quý Tăng Ni
Cô Huệ Hiếu ghi hình

This entry was posted in Phật Sự. Bookmark the permalink.