Hình Ảnh Khóa Tu Báo Ân Tại Chùa Hoa Nghiêm Tháng 8 / 2009

Click on the image to download the full-size

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.