Hình Ảnh Lễ Truy Niệm Hoà Thượng Thích Tuệ Sĩ Ngày Tại Chùa Ấn Quang Ngày 13/1/2024

Xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn


Huệ Hiếu ghi lai những hình ảnh trên

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.