Lệnh Cấm Đồ Nhự̣a Ở NSW – Australia

Giới thiệu

Chính phủ NSW đã phát triển các nguồn tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ với thông tin liên quan đến lệnh cấm dùng đồ nhựa một lần vào ngày 1 tháng 6 và ngày 1 tháng 11 năm 2022 sắp tới.

Các tài liệu được dịch bao gồm trong gói thông tin cho các bên liên quan này là một phần nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các doanh nghiệp, các nhóm cộng đồng và cư dân ở NSW được thông báo về những thay đổi sắp tới.

Với tư cách là một bên liên quan chính có mối liên kết quan trọng trong khắp các cộng đồng đa văn hóa của NSW, chúng tôi yêu cầu quý vị hỗ trợ trong việc chia sẻ rộng rãi thông tin này qua các mạng lưới của quý vị. Các nguồn tài liệu được cung cấp có thể được chia sẻ qua bản in, mạng xã hội, email hoặc nội dung trên trang mạng. Xin cứ tự nhiên in và phát tài liệu theo yêu cầu.

Xin cảm ơn quý vị trước.

Xin download bản thông báo pdf

This entry was posted in Cộng Đồng, Tin Tức. Bookmark the permalink.