Home
Hoa Nghiem Buddhist Temple
Hoa Nghiêm Buddhist Temple


Đại Nhạc Hội Gây Quỹ Xây Tháp 15/3/2014
Đại Nhạc Hội Gây Quỹ Xây Tháp 15/3/2014
 
THƯ MỜI - Đêm Ca Nhạc Gây Quỹ Xây Cất Bảo Tháp Hoa Nghiêm - Saturday 15/3/2014 lúc 6pm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu...
More:


Chiêu Sinh Lớp Mới - ChildCare & AgedCare
Chiêu Sinh Lớp Mới - ChildCare & AgedCare

Thời gian học:

Sáng Thứ Ba & Thứ Năm từ 9:30 - 12:30pm

Khai giảng 4/3/2014 Tại Chùa Hoa Nghiêm

Khóa học: 9 tháng - Học phí: $50/...

More:


Pháp Hoa Kinh – Thâm Nghĩa Ðề Cương
Pháp Hoa Kinh – Thâm Nghĩa Ðề Cương

Giáo án Cao Cấp Phật Học

DUYÊN KHỞI TỰ

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là một bộ kinh được lưu ...

More: