Article-image
Trường tiểu học Phật giáo đánh dấu một bước tiến cho Phật giáo. Springvale South nay đã là nơi tọa lạc của trường tiểu học Phật giáo đầu tiên tại Melbourne – Úc Châu.

Bài báo về Trường Tiểu HọcDSC_0422
Hiện nay, Chùa Hoa Nghiêm cần thêm thiện nguyện viên phụ giúp các công việc cộng đồng ở Chùa bao gồm:

Cần Volunteer


RenewConstruction_HoaNghiem__20151124_172
We are updating our website. You come back to visit our website later for more updating page. Thank you

Notice – Thông Báo