Hình Ảnh Buổi Thọ Bát và Buổi Giảng Pháp Thầy Thích Thiện Tâm 2/3/2024

Dưới đây là một số hình ảnh buổi Thọ Bát và Buổi Giảng Pháp Thầy Thích Thiện Tâm từ Việt Nam sang thăm viếng chùa Hoa Nghiêm Ngày Thứ Bảy 2 tháng 3 năm 2024, do Cô Huệ Hiếu ghi lại (xin nhấn vào hình để xem phóng cở lớn)

Thọ Bát và Buổi Giảng Pháp Thầy Thích Thiện Tâm từ Việt Nam sang thăm viếng chùa Hoa Nghiêm Ngày Thứ Bảy 2 tháng 3 năm 2024 – 1

Thọ Bát và Buổi Giảng Pháp Thầy Thích Thiện Tâm từ Việt Nam sang thăm viếng chùa Hoa Nghiêm Ngày Thứ Bảy 2 tháng 3 năm 2024 – 2

Huệ Hiếu

This entry was posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt. Bookmark the permalink.